Bilimsel Çalışmalarım

YAYINLAR:

MAKALE OLARAK YAYINLANAN ÇALIŞMALARIM:

YÜKSEKBİLGİLİ, Z., ÇEVİK, G. Z. (2018) Endüstri 4.0 Bağlamında Türkiye’nin Yerine İlişkin Güncel ve Gelecek Eksenli Bir Analiz, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), 3 (2): 422-436 [DOI: 10.29106/fesa.412009]

YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2017). Spor Takımı Evangelizmi (eFANgelizm) Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 24 (3): 959-969 [DOI:10.18657/yonveek.372004] 

YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2017). Yüksek Öğrenim Enstitüleri İçin Marka Kimliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (3): 169-176 [DOI:10.29106/fesa.348306]

TUNÇ,S & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2017). Termal Devre Mülk Satın Alma Kararını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Araştırması, Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(4): 260-276

YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2017) Marka Beğenilirlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması, Journal of Yasar University, 12 (46): 171-180

KÜÇÜKÖZKAN, Y. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2017) Sağlık Kurumlarında Örgüt İklimi İle Çalışanların İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi. 8 (17): 34-46 [DOI: 10.21076/vizyoner.283317]

AKDUMAN, G. & YUKSEKBILGILI, Z. (2016). Yetişkin Eğitim Memnuniyeti (YEM) Ölçümü İçin Ölçek Geliştirme Çalışması, The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS). 53: 239-257 [DOI:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3682]

TUNÇ, S. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2016). Bir Tutundurma Faaliyeti Olarak Türkiye’deki Beş Yıldızlı Termal Otellerde E-Ticaret, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS Journal). 4 (33): 306-324 [DOI:http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6491]

GÜLBENİZ, A., HATİPOĞLU, Z. ve YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2016). Eğitim Düzeyine Göre Örgütsel Adalet Algısı, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS Journal). 4 (32): 198-212 [DOI:http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1410]

YÜKSEKBİLGİLİ, Z (2016). Tüketici Karar Verme Tarzlarının Kuşaklara Göre Değerlendirilmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER). 15 (59): 1392-1402 [DOI:10.17755/esosder.49225]

YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2016). Hızlı Moda Tüketicilerinin Mağaza Atmosferine Verdikleri Önemin Ölçülmesi İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Avrasya Mağaza Atmosfer Ölçeği, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS Journal). 4 (30): 444-473 [DOI:http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1326]

AKDUMAN, G. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2016). Bireysel Mutluluk ve İşkoliklik İlişkisi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED). 31: 95-112

AKDUMAN, G. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2016). Demografik Faktörlere Göre İşkoliklik, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER). 15 (57): 512-525 [DOI:10.17755/esosder.59528]

ÇÖPOĞLU, M., GÜR, O. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). Örgütsel Adalet: Bir Büyükşehir Belediyesinde Araştırma, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER). 14 (55): 45-53 [DOI: http://dx.doi.org/10.17755/esosder.67685]

AKDUMAN, G. ve YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). Kuşaklara Göre İşkoliklik, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 19: 415-440 [DOI: http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.06168]

HATİPOĞLU, Z. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). Kuşaklara Göre Örgütsel Adalet Algısı, Gaziantep Journal of Social Sciences (JSS). 14 (2): 403-412

YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). Türkiye’de Y Kuşağının Yaş Aralığı, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER). 14 (53): 259-267 [DOI: http://dx.doi.org/10.17755/esosder.86949]

AKDUMAN, G., HATIPOGLU, Z. & YUKSEKBILGILI, Z. (2015). Work Addiction as Related to Number of Children, International Research Journal of York University (IRJYU). 2 (2): 129-137

AKDUMAN, G., HATİPOĞLU, Z. ve YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). Medeni Durumuna Göre Örgütsel Adalet Algısı, Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (YÖNBİL). 1 (1): 1-13

AKDUMAN, G. ve YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). Perakende Mağazacılık Sektöründe Satış Personelinin Demografik Özellikleri ve Personel Memnuniyeti İlişkisi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER). 14 (52): 86-99 [DOI: http://dx.doi.org/10.17755/esosder.91045]

AKDUMAN, G., HATIPOGLU, Z. & YUKSEKBILGILI, Z. (2015). A Research about Emotional Intelligence on Generations, International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Review (IJAMRR). 3 (4): 124-133

YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2014). Restoran Seçim Ölçütleri Üzerine Bir Araştırma, E-Journal of Yasar University, 9 (36): 6352-6359 [DOI: http://dx.doi.org/10.19168/jyu.66714]

YUKSEKBILGILI, Z. (2014). The Use of Guerilla Marketing In SMEs, International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Review (IJAMRR). 2 (2): 2–7

AKDUMAN, G.,  ERDOĞAN, O. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2013). Ciro ve Personel Devir Hızı İlişkisi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER). 12 (47): 203-211

YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2013). Türk Tipi Y-Kuşağı, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER). 12 (45): 342-353

YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2011). Türkiye’de özel sağlık kuruluşlarında bir tutundurma faaliyeti olarak reklamın hukuki boyutu üzerine bir araştırma, ABMYO Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi. 23: 99-108

YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2011). Gerilla pazarlama kavramsal bir çerçeve, ABMYO Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi. 22: 49-54

KONGREDE TAM METİN BİLDİRİ OLARAK YAYINLANAN ÇALIŞMALARIM:

KÜÇÜKÖZKAN, Y. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2017) Algılanan Otantik Liderlik Tarzının Prososyal Davranışlar İle İlişkilerinin İncelenmesi: Ebelik Hizmeti Veren Sağlık Personeline Yönelik Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK’17) (20 – 22 Nisan), İstanbul

YÜKSEKBİLGİLİ, Z. & BAĞKUR, M. (2017) An Outlook to the Social Media Strategies for Automotive Industry in Turkey, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK’17) (20 – 22 Nisan), İstanbul

YÜKSEKBİLGİLİ, Z. & AKDUMAN, G. (2017) Personel Memnuniyeti Ve Personel Devir Hızı İlişkisi: Tekstil Perakendesinde Bir Alan Araştırması, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK’17) (20 – 22 Nisan), İstanbul

YÜKSEKBİLGİLİ, Z. & AKDUMAN, G. (2017) Yapılan İşin Anlamı Ve Personel Devir Hızı İlişkisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK’17) (20 – 22 Nisan), İstanbul

AKDUMAN, G., HATIPOGLU, Z. & YUKSEKBILGILI, Z. (2015). Aile Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapan Çalışanlar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Yıldırma (Mobbing) Araştırması, 2.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi (03-04 Ekim), İstanbul / Türkiye

AKDUMAN, G., HATIPOGLU, Z. & YUKSEKBILGILI, Z. (2015). Job Related Well-Being according to Demographic Factors: A Research in Tourism Industry, 2nd International Congress of Tourism & Management Researches (01-03 May), Kusadasi / Turkey

KONGREDE POSTER OLARAK YAYINLANAN ÇALIŞMALARIM:

AKDUMAN, C., AKDUMAN, G., ŞİMŞEK YÜKSEKBİLGİLİ, N. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2016). Aile Sağlığı Merkezlerinde İşe Bağlı Gerginlik Üzerine Bir Araştırma. 3.Uluslararası Katılımlı İstanbul Aile Hekimliği Derneği Kongresi (11-15 Mayıs), İSTAHED, Antalya

AKDUMAN, C., AKDUMAN, G., ŞİMŞEK YÜKSEKBİLGİLİ, N. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). ASM’lerde Görev Yapan Çalışanlar Üzerinde Karşılaştırmalı Bir İşkoliklik Araştırması. 6.Uluslararası Katılımlı Aile Hekimleri Kongresi (04-08 Kasım), AHEF, Antalya / Türkiye

AKDUMAN, C., AKDUMAN, G., ŞİMŞEK YÜKSEKBİLGİLİ, N. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). ASM’lerde Görev Yapan Çalışanlar Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Tükenmişlik Araştırması. 6.Uluslararası Katılımlı Aile Hekimleri Kongresi (04-08 Kasım), AHEF, Antalya / Türkiye

AKDUMAN, C., AKDUMAN, G., ŞİMŞEK YÜKSEKBİLGİLİ, N. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). Aile Sağlığı Merkezlerinde Bireysel Mutluluk ve İşyerinde Mutluluk Üzerine Bir Araştırma. 2.Uluslararası Katılımlı İstanbul Aile Hekimliği Derneği Kongresi (06-10 Mayıs), İSTAHED, Kıbrıs

AKDUMAN, C., AKDUMAN, G., HATİPOĞLU, Z. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). Aile Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapan Uzman Doktorlar ve Doktorlar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Yıldırma (Mobbing) Araştırması. 2.Uluslararası Katılımlı İstanbul Aile Hekimliği Derneği Kongresi (06-10 Mayıs), İSTAHED, Kıbrıs

YAYINLARA YAPILAN ATIFLAR
2017 yılında yayınlara yapılan atıflar

AKÇAKANAT, T., MÜCEVHER, M.H., DEMİRGİL, Z. (2017) İşkolikliğin Kuşaklara Göre Karşılaştırılması: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştırma, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (3): 135-155.
ENSARİ, M.S. (2017) A Study on the Differences of Entrepreneurship Potential among Generations, Research Journal of Business and Management (RJBM), 4 (1): 52-62. [DOI: 10.17261/Pressacademia.2017.370]
M. FERREIRA, M., DUARTE, J., CAMPOS, S., CHAVES, C. FELIIARDO, S., CARDOSO, A.P. (2017) Emotional Skills and Promotion of School Success: Preliminary Data of an Intervention Programme with Parents, Conference: 3rd International Conference on Health and Health Psychology, 310-317 [DOI: 10.15405/epsbs.2017.09.30]
ÇOBANOĞLU, E., DİRSEHAN, T. (2017) An Empirical Investigation Into the Determinants of Various Social Networking Sites Used by Generation Y Consumers, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12 (47), 85-109. [DO1: 10.14783/maruoneri.v12i27581.290490]
ANDJELKOVIC, A. (2017) ГЕРИЛА МАРКЕТИНГ -ТЕХНИКА ПОВЕЋАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА, АналиЕкономскогфакултетауСуботици, 101-115.
VATANSEVER BAYRAKTAR, H., GİRGİN, S. (2017) Investigation Of The Relation Between Trust In The Manager And Organizational Justice, Journal of Education and Practice, 8 (8): 208-217.
TAŞLIYAN, M., HIRLAK, B., ÇİFTÇİ, G.E, (2017) Örgütsel Adalet Algısının Üniversitelerdeki Farklılık Yönetimi Anlayışı Açısından İncelenmesi, International Journal of Academik Value Studies (Javstudies), 3 (9): 164-182.
KARSLI, B. (2017) Tarımsal Üretim Faaliyetinde Çiftçilerin Dua Ritüellerinin Analizi, Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi. 2017, 8 (19), 227-242. [DOI: http://dx.doi.org/10.17823/gusb.376]
2016 yılında yayınlara yapılan atıflar
ANDREASSEN, C. S., GRIFFITHS, M. D., SINHA, R, HETLAND, J. & PALLESEN, S. (2016) The Relationships between Workaholism and Symptoms of Psychiatric Disorders: A Large-Scale Cross-Sectional Study, PLoS ONE, 11(5): e0152978. [DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0152978]
ARSLAN GÜRCÜOĞLU, E. (2016). Generations and Their Relations in Social Processes, Journal of Security, Strategy and Political Studies (SSPS), 1 (1): 117-127.
BOZOVALI, E. (2016) Understanding of Foreign Language Learning of Generation Y, Journal of Education and Practice, 7(26), 69-76.
BULJUBAŠİĆ, I., HAM, M., & PAP, A. (2016). Factors Influencing the Implementation of Unconventıonal Marketing in Cultural Institutıons–Evıdence From Croatia. Scientific Annals of Economics and Business. 63 (2): 247-272. DOI: 10.1515/aicue-2016-0020
CHEN, P. (2016) Using Importance-Performance Analysis to Improve Emotional Education—Taking an Elementary School for Example, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, National Taichung University of Education, Taichung City, Taiwan (R.O.C.)
CÖMERT, M. & ÖZATA, E. (2016) Tüketicilerin Yöresel Restoranları Tercih Etme Nedenleri ve Karadeniz Mutfağı Örneği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (42): 1963-1973
DENİZ, S. & ÇİMEN, M. (2016) Sağlık Kuruluşu Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algısını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, International Journal of Social Science, 42: 329-343, DOI: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3304
KERSE, G. (2016) Motivasyon Araçlarının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Kamu Kurumlarındaki X ve Y Kuşağı Karşılaştırması, Business & Management Studies: An International Journal, 4 (1): 1-23.
KUYUCU, M. (2016) Üniversitede Eğitim Gören Y Kuşağı Öğrencilerinin Radyo Formatları Tercihi, Journal of International Social Research . 9 (46), 713-730.
MERT ŞENCAN, M., N. (2016) Beş Faktör Kişilik Özellikleri İle İşkolizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kamu Sektöründe Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (3), 229-246.
ORDUN, G. & AKUN, A. (2016) Personality Characteristics and Emotional Intelligence Levels of Millenials: A Study in Turkish Context, Journal of Economic and Social Studies, 6 (1): DOI:http://dx.doi.org/10.14706/JECOSS16614
ORHAN, G. (2016) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) Öğretmenlerinin İşe Bağımlılık Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. EKEV Akademi Dergisi, 65: 393-404, DOI: http://dx.doi.org/10.17753/Ekev587
ÖLÇÜM, D., POLAT, S. (2016) Öğretmen İmajının Kuşaklar Bazında Değerlendirilmesi, Journal of Teacher Education and Educators, 5 (3), 361-397
SARACEL, N., TAŞSEVEN, Ö., KAYNAK, E. (2016). Türkiye’de çalışan Y kuşağında iş tatmini-motivasyon ilişkisi. Social Sciences Research Journal, 5(1), 50-79.
SOARES, M.L.M. (2016) Comportamento Organizacional numa Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Universidade de Coimbra ÜÇER, N. (2016) Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Gençlerin Sosyal Media Kullanımına Yönelik Niteliksel Bir Araştırma, Global Media Journal TR Edition, 6(12): 1-26.
WENDLAND, L. (2016) A common ground in Guerilla Marketing – State of research and further research opportunities, Junior Management Science, 1 (1), 34-59. [DOI: http://dx.doi.org/10.5282/jums/v1i1pp34-59]
YAMAN, F. (2016). Moda Pazarlamada Cinsiyete Göre Tüketici Algısı, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4 (33): 201-211. [DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6522]
HILL, R.L., SWANSON, A., KIRWAN, J. (2016) EI and Learning Styles: The Effect on Learning of Generationals. In: Auer M., Guralnick D., Uhomoibhi J. (eds) Interactive Collaborative Learning. ICL 2016. Advances in Intelligent Systems and Computing, 545, 101-115. [DOI: 10.1007/978-3-319-50340-0_8]
2015 yılında yayınlara yapılan atıflar
ALMEIDA, J. & AU-YONG-OLIVEIRA, M. (2015) O Empresárıo Portugês E O Uso Do Marketıng De Guerrılha, IMC 2015 (International Management Conference), University of Aveiro Department of Economics, Management and Industrial Engineering (DEGEI), Averio, 26 June 2015.
DHANDA, U. (2015) Guerrilla Marketing: Small Budget, Big Impact, Advances in Economics and Business Management (AEBM), 2(6): 560-567.
ERTURK, A. (2015). Organizational Citizenship and Mobbing Behavior of Secondary School Teachers. Anthropologist, 22 (1), 113-124.
KESEN, M. (2015). Investigating the Effects of Organızational Democracy and Organizational Identifıcation on Job Satisfactıon: A Field Study on Retail Industry. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 6 (19): 61-89. [DOI: 10.17364/IIB.20151912613]
OZDEMIR, B., CALISKAN, O. & YILMAZ, G. (2015) A Qualitative Study on Process Aspects of Complaining in Restaurants, Journal of Culinary Science & Technology, 13(4): 330-361, DOI: 10.1080/15428052.2015.1058204
ÖZDEN, E. & HAMEDOĞLU, M. A. (2015) Yönetim Kuramları Bakımından Günümüz Okul Yöneticilerinin Yönetim Anlayışları, Sakarya University Journal of Education, 5(3): 7-26, DOI: http://dx.doi.org/10.19126/suje.51216
POLAT, S. & KAZAK, E. (2015) Primary School Teachers’ Views on Intergenerational Learning, Educational Sciences: Theory & Practice, 15(5): 1189-120. [DOI: 10.12738/estp.2015.5.2523]
SARI, Ö. G. S., BOZKURT, Ö. Ç., & KALKAN, A. (2015) Y Kuşağının Satın Alma Davranışları Üzerinde Sosyal Medyanın Etkisi. 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı, Erzurum, 8-9-10 Ekim 2015.
SERÇEMELİ, M., KURNAZ, E. & ÖZCAN, M. (2015) Y Kuşağı Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakışı: Atatürk Üniversitesi İİBF’de Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1): 261-276.
USTAKARA, F. & TÜRKOĞLU, E. (2015) Y Kuşağının Bir Gözetim Mekanizması Olarak Sosyal Ağlar Üzerine Algısı: Gaziantep Üniversitesi Araştırması, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10 (10): 939-958. [DOI: http://dx.doi.org/10.7827]
YAŞA ÖZELTÜRKAY, E & BOZYİĞİT, S. (2015) Y Kuşağı Tüketicilerinin Hediye Verme Güdüleri İle Geleneksel Ve Dijital Medyadaki Reklamlardan Etkilenmeleri Arasındaki İlişki, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (21): 275-290. [DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.953]
YAVUZYILMAZ, O. (2015) Ağızdan Ağıza Pazarlama, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (14): 429-448.
2014 yılında yayınlara yapılan atıflar
CELIK, I. & SCHOREELS, C. (2014) Use of Social Media across Different Generations in Higher Education in a Developing Country, 9th European Conference on Technology Enhanced Learning (EC-TEL 2014), Graz, Austria, 16-19 September 2014, Proceedings: 42-55. [DOI: 10.1007/978-3-319-11200-8_4]
ÇEMBERCİ, M., SUDAK, M. K., AŞÇI, S., ÖZ, S., & CİVELEK, M. E. (2014). Y neslinin örgüt ortamındaki davranış farklılıklarının analizi, AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 5(15): 57-74. [DOI: 10.5824/1309-1581.2014.2.004.x]
LATİF, H. & SERBEST, S. (2014) Türkiye’de 2000 Kuşağı ve 2000 Kuşağının İş ve Çalışma Anlayışı, Gençlik Araştırmaları Dergisi, 2 (2): 132-163.
2013 yılında yayınlara yapılan atıflar
ERU, E. (2013) Süpermarket Sektöründeki Mobil Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Davranışlarına Etkisi: Aydın Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Aydın.
YURDAKUL COŞKUNKURT, E. (2013) Üniversite Pazarlamasında İletişim Mecraları Üzerine Stratejiler: 5 İl Kapsamında Gerçekleştirilen Bir Araştırma, İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, 5: 1-12.
2012 yılında yayınlara yapılan atıflar
SERT, A. (2012) Cep Telefonu Kullanıcılarının Mobil Reklamlara Karşı Tutumlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
2011 yılında yayınlara yapılan atıflar
BİŞKİN, F. (2011) Sağlık İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi: Kamu ve Özel Sağlık İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamaları Araştırması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Konya.
ÇELİK, E. (2011) Bebek ve Çocuk Giysileri Üreten Küçük ve Orta Büyüklükteki Hazır Giyim İşletmelerinin Ürünü Pazara Sunarken Kullandıkları Tutundurma Faaliyetleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Giyim Endüstrisi Ve Giyim Sanatları Ana Bilim Dalı, Konya.
2010 yılında yayınlara yapılan atıflar
ÖNDOĞAN, N. C. (2010) Restoran Pazarlamasında Kullanılan Temel Pazarlama Karma Elemanları “P”, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 1 (1): 1-25.
2009 yılında yayınlara yapılan atıflar
ÜNÜBOL, N. (2009) İnternetin Hizmet Pazarlamasındaki Yeri ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Aydın.