Kategori arşivi: Haberler

Bu kategoride, haberler bulunmaktadır.

“Spor Takımı Evangelizmi (eFANgelizm) Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması” başlıklı bilimsel makalem yayınlandı.

“Spor Takımı Evangelizmi (eFANgelizm) Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması” başlıklı bilimsel makalem Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi dergisinde yayınlandı.

Makalenin tam metnine buradan veya dergi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Makalenin özeti:
Taraftarı olan spor organizasyonlarının ana amaçları kendilerine bağlı spor tüketicileri oluşturmaktır. Bu bağlamda, spor yönetimi alanında birçok akademik araştırma spor takımı bağlılığı konusuna odaklanmıştır. Bu çalışmada amaç, Dwyer, Greenhalgh ve LeCrom tarafından 2015 yılında İngilizce olarak geliştirilen Spor Takımı Evangelizmi (Fangelizm) Ölçeğinin (STEÖ) Türkçeye uyarlanmasıdır. Orijinal ölçek 14 soru ve 4 faktöre sahiptir. Çalışma sonucunda 550 kişiden elde edilen veriler üzerinden STEÖ’nin Türkçe formunun güvenilirlik değeri ,936 ve geçerlilik değeri 0,845 olarak belirlenmiştir. Elde edilen Türkçe formda 2 soru silinmiştir. Spor
Takımı Evangelizmi (eFANgelizm) Ölçeğinin Türkçe formu, spor takımı evangelizmini ölçmede geçerli ve güvenilir bir araçtır.

“Yüksek Öğrenim Enstitüleri İçin Marka Kimliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması” başlıklı makalem yayınlandı

“Yüksek Öğrenim Enstitüleri İçin Marka Kimliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması” başlıklı makalem Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi’nde
yayınlandı. Makalenin tam metnine ulaşmak için buraya tıklyabilir veya dergi sayfasından indirebilirsiniz.

 

Eren Holding Perakende Mezuniyetini gerçekleştirdik

Eren Holding Perakende markaları Lacoste, Gant, Nautica, Burberry, Superstep, Occasion çalışanlarının tamamlanan eğitimleri ardından mezuniyet törenlerini 23 Kasım 2017 tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesinde gerçekleştirdik. 5. yılı tamamlanan projede satış ekiplerine Eren Akademi bünyesinde  dört temel eğitim veriliyor.

BestFM’de Konuşan Türkiye programındaydım

Bugün saat 09:00’da BestFM‘de #konusanturkiye programında “Ufuk Karcı”nın konuğu olarak yer aldım. Kurumsal Eğitim ve Gelişim Zirvesi hakkında merak edilenleri konuştuk. Yayını buraya tıklayarak dinleyebilirsiniz.

Nişantaşı Üniversitesi Stratejik Yönetim ve Rekabet Dersi

Nişantaşı Üniversitesinde, yüksek lisans öğrencilerimizle bir dönemi geride bıraktık. Stratejik Yönetim ve Rekabet Dersinde beraber olduğum tüm öğrencilerime sınavlarında başarılar diliyorum.

“Marka Beğenilirlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması” başlıklı bilimsel makalem yayınlandı.

“Marka Beğenilirlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması” başlıklı bilimsel makalem Journal of Yasar University dergisinde yayınlandı.

Makalenin tam metin halini dergi web sitesinden veya buradan indirebilirsiniz.

Özet: Bu araştırmada bir markanın kullanıcısı tarafından beğenilirliğini firma seviyesinde ölçmek üzere geliştirilen Marka Beğenilirlik Ölçeğinin (MBÖ) Türkçeye uyarlanması amaçlanmaktadır. Araştırmaya kolayda örnekleme ile seçilen, 1568 denek katılmıştır (n=1568). Araştırma kapsamında ölçme aracı Türkçeye çevrilmiştir. Ölçme aracının yapı geçerliği Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile test edilmiştir. Ölçeğin tümü ne ilişkin iç tutarlılık katsayısı α = .85’tir. Sonuç olarak 12 maddelik ve 4 boyutlu ölçme aracı, Türk araştırmacıların kullanımına hazır hale getirilmiştir.

 

Yetişkin Eğitim Memnuniyeti Anketi çalışmamız Kariyer.net’de

Dr.Gülbeniz Akduman ile hazırladığımız “Yetişkin Eğitim Memnuniyeti Ölçüm Anketi” çalışmamız Kariyer.net İK Blog’da geniş yer aldı.

Kariyer.net İK Blog’da yayınlann çalışmamıza bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.kariyer.net/ik-blog/yetiskin-egitim-memnuniyeti-anketi-neden-onemli/

anket

“Sağlık Kurumlarında Örgüt İklimi İle Çalışanların İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” başlıklı bilimsel makalemiz yayınlandı.

Yasemin Küçüközkan ile birlikte hazırladığımız “Sağlık Kurumlarında Örgüt İklimi İle Çalışanların İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” başlıklı bilimsel makalemiz Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi‘nde  yayınlandı.

Makaleye buradan veya dergi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Çalışmanın özeti:
Bu çalışmanın amacı, sağlık kurumlarında görev yapan çalışanların algıladıkları örgütsel iklimin iş performansları ile ilişkisini ve iş performansı üzerindeki etkisini tespit etmektir. Bu amaçla, öncelikle çalışmada temel kavramlar tanımlanmış ve yapılan alanyazın incelemesiyle kavramlar arasındaki ilişkiler öncül çalışmalar ile desteklenmeye çalışılmıştır. Kuramsal çerçevenin oluşturulması ile araştırmanın hipotezi geliştirilmiştir. Bu amaçla oluşturulan anket formu ile İstanbul’da bulunan iki hastanede görev yapan çalışanlar üzerinde araştırma gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler tanımlayıcı analizler, korelasyon ve regresyon analizleri ile değerlendirilmiştir. Yapılan analizler neticesinde çalışanların olumlu örgüt iklimi algılamalarının iş performansı düzeyi ile anlamlı ve pozitif yönde ilişkili olduğu belirlenmiştir.

“Hızlı Moda Tüketicilerinin Mağaza Atmosferine Verdikleri Önem” İsimli Kitabım Çıktı

Avrasya Üniversitesinde doktora tezi olarak sunduğum değerli hocam Prof.Dr.Asıf Yoldaş’ın danışmanlığında tamamladığım “Hızlı Moda Tüketicilerinin Mağaza Atmosferine Verdikleri Önem” isimli kitabım Türkmen Kitabevinden çıktı. Özellikle mağaza atmosferi ve hızlı moda konularında çalışacak olan araştırmacılara bir başucu kitabı olmaya aday çalışma yeni bir ölçeği de hızlı moda işletme yöneticilerinin kullanımına sunuyor.

Küreselleşme ve teknolojideki hızlı gelişim günümüzde her alanda etkisini göstermektedir. Bu gelişmelerin sonucunda işletmeler arasında yaşanan rekabet her geçen gün şiddetini arttırmaktadır. Tüm bunların sonucunda sürdürülebilirlik ve kârlılıklarını korumak isteyen işletmeler de pazarlama faaliyetlerinde daha çok müşteri odaklı olmaya başlamışlardır.
Pazarlama faaliyetlerinde daha çok müşteri odaklı olmak sadece pazar koşullarını ve pazarlama etkinliklerini kapsamaz. Bu süreç aynı zamanda tüketicilerin ihtiyaç, istek, arzu ve beklentilerini de içerir.Bu değişimlerin ışığında “müşteri sadakati” kavramı daha da önem kazanarak müşteri ile kurulan uzun ve kârlı ilişkiler kritik bir süreç haline gelmiştir. Sadık müşterilere sahip olan işletmeler kârlılıklarını arttırdığı gibi sürdürülebilirliklerini de arttırarak rekabet üstünlüğü kazanmaktadır.
Bu çerçevede çalışmanın ilk bölümünde pazarlama alanında gerçekleşen değişimler, pazarlamanın kısa evrimi, bu evrimin pazarlama şeklinde yaptığı değişimler ve bu değişimlerin yansımaları irdelenmiştir.
Pazarlamanın evrimi ve değişimler pazarlama ile ilgili hemen hemen her şeyi değiştirmiştir. Değişimler ve evrim karşısında durağan kalamayan pazarlama faaliyetleri de, pazar koşulları, pazarlama etkinlikleri ve müşterilerin taleplerini de kapsayan hem kapsamlı hem de hızlı bir değişim sürecinden geçmektedir. Dolayısıyla, değişimlere paralel olarak, hizmet kalitesine verilen önem artmış, hizmet kalitesini arttıran işletmelerin daha fazla müşteri memnuniyeti sağlayacağı ispatlanmıştır. Bu aşamada da hizmet kalitesinin bir fonksiyonu olarak mağaza atmosferi ve mağaza atmosferinin etkileri birçok araştırmaya konu olmuştur. Perakende sektöründe temel değerlerden biri de mağaza atmosferidir. Mağaza atmosferi ve etkileri konusunda yapılan çalışmalar araştırmanın ikinci bölümünde sonuçları ile birlikte ayrıntılı şekilde incelenmiştir.
Araştırmanın üçüncü bölümünde ise perakende sektörü, Türkiye’deki gelişimi ve bu araştırmanın konusu olan hızlı moda işletmeleri incelenmiştir. Özellikle Türkiye’deki perakende sektörünün büyüklüğü ve yarattığı ekonomik büyüklük, sektörün sorunları ve sektör ile ilgili raporlar bu bölümde özetlenmiştir.
Çalışmanın son bölümünde, mağaza atmosferinin farklı demografik özelliklere sahip müşterilerce nasıl algılandığı incelenmiştir. Bu amaçla, farklı demografik özelliklere sahip 1011 kişinin katılımıyla, demografik özellikler ile mağaza atmosferi ilişkisi incelenmiş, ayrıca, mağaza atmosferini oluşturan farklı değişkenlerin önem dereceleri belirlenmiştir.

Kitabın Adı
POSTMODERN PAZARLAMA AÇISINDAN HIZLI MODA TÜKETİCİLERİNİN MAĞAZA ATMOSFERİNE VERDİKLERİ ÖNEM İLE DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA

Kitabın Yazarı
Yrd. Doç. Dr. Zeki Yüksekbilgili (Nişantaşı Üniversitesi)

Editör
Ufuk Çetiner

Kapak
Naime Şimşek Yüksekbilgili

Yayın Yönetmeni
Mustafa Türkmenoğlu

ISBN
978-605-4749-85-0

Sayfa Sayısı
140

Kitap hakkında detaylı bilgiye bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.