Çalışma Soruları

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE STRATEJİK YÖNETİM 
Yrd. Doç. Dr. Zeki Yüksekbilgili


Çalışma Soruları
Aşağıdaki çalışama soruları öğrencilerin ders sonrası bilgilerini test etmek amaçlı hazırlanmıştır.

1- Yönetim Nedir? Yönetimin temel işlevleri nelerdir? Bu işlevler ile yönetim kademeleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Örneklerle açıklayınız.

2- Bir işletmeyi sistem yaklaşımına göre tanımlayın. Sistemle ilişkisini mümkün olduğunca detaylandırarak ve örneklerle açıklayın.

3- SWOT analizi nedir? Hangi durumlarda yapılır? Kendinize ait SWOT analizinizi yapın.

4- PESTEL analizinde alt alanlar nelerdir? Bunlar niçin önemlidir? Bilinen bir firmayı veya ürünü seçerek PESTEL analizini yapın.

5-  Bir yöneticide olması gereken temel beceriler nelerdir? Bu becerileri sınıflandırın ve her biri için önce alt becerileri belirtin ve örneklerle açıklayın.

6- Charles Handy tarafından ortaya atılan temel yönetici tipleri nelerdir? Bu yönetici tiplerini açıklayın, her yönetici tipi için avantaj ve dezavantajları örneklerle açıklayın.

7- Modernist görüş açısından işletmeyi tanımlayın. Bu görüşe göre bir işletmenin uzun dönemini belirleyen kriterleri belirtin ve örneklerle açıklayın.

8- Stratejik yönetimin tanımı yapın, stratejik yönetimin birer parçası olan strateji, taktik ve politika nedir? Örneklerle açıklayın. Stratejik yönetim sürecinde bunlara neden ihtiyaç duyulur?

9-  Stratejik yönetimin evrelerini düşünerek, amaçlanan, gerçekleşen ve oluşan stratejilerin neler olduğunu örneklerle açıklayın, her birinin birbiri ile ilişkisini belirtin.

10- İçsel faktörler Analizi nedir? Dışsal faktörler Analizi nedir? Bilinen bir firmayı veya ürünü seçerek İçsel ve Dışsal Faktörler Analizini, değerlendirerek yapın.

11- Boston Danışma Grubu Matrisi nedir? Matriste yatay ve dikey eksenler neyi ifade eder? Bu matriste bulunan alanlar neyi ifade eder? ETİ firmasını ele alın ve matrise göre ETİ ürünlerini yerleştirin. Yerleştirdiğiniz her ürünü niçin o alana yerleştirdiğinizi açıklayın.

12- Alt stratejileri göz önüne alarak her birini tanımlayın, her birine örnek verin.

13- İş yönetim rekabet stratejileri nelerdir? Her birini tanımlayın, her birine örnek verin.


Kaynak Kitap
Duyurular
Ders Notları
Ek Kaynaklar
Çalışma Soruları