Etiket arşivi: Bilimsel Makale

“Spor Takımı Evangelizmi (eFANgelizm) Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması” başlıklı bilimsel makalem yayınlandı.

“Spor Takımı Evangelizmi (eFANgelizm) Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması” başlıklı bilimsel makalem Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi dergisinde yayınlandı.

Makalenin tam metnine buradan veya dergi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Makalenin özeti:
Taraftarı olan spor organizasyonlarının ana amaçları kendilerine bağlı spor tüketicileri oluşturmaktır. Bu bağlamda, spor yönetimi alanında birçok akademik araştırma spor takımı bağlılığı konusuna odaklanmıştır. Bu çalışmada amaç, Dwyer, Greenhalgh ve LeCrom tarafından 2015 yılında İngilizce olarak geliştirilen Spor Takımı Evangelizmi (Fangelizm) Ölçeğinin (STEÖ) Türkçeye uyarlanmasıdır. Orijinal ölçek 14 soru ve 4 faktöre sahiptir. Çalışma sonucunda 550 kişiden elde edilen veriler üzerinden STEÖ’nin Türkçe formunun güvenilirlik değeri ,936 ve geçerlilik değeri 0,845 olarak belirlenmiştir. Elde edilen Türkçe formda 2 soru silinmiştir. Spor
Takımı Evangelizmi (eFANgelizm) Ölçeğinin Türkçe formu, spor takımı evangelizmini ölçmede geçerli ve güvenilir bir araçtır.

“Yüksek Öğrenim Enstitüleri İçin Marka Kimliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması” başlıklı makalem yayınlandı

“Yüksek Öğrenim Enstitüleri İçin Marka Kimliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması” başlıklı makalem Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi’nde
yayınlandı. Makalenin tam metnine ulaşmak için buraya tıklyabilir veya dergi sayfasından indirebilirsiniz.

 

“Sağlık Kurumlarında Örgüt İklimi İle Çalışanların İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” başlıklı bilimsel makalemiz yayınlandı.

Yasemin Küçüközkan ile birlikte hazırladığımız “Sağlık Kurumlarında Örgüt İklimi İle Çalışanların İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” başlıklı bilimsel makalemiz Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi‘nde  yayınlandı.

Makaleye buradan veya dergi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Çalışmanın özeti:
Bu çalışmanın amacı, sağlık kurumlarında görev yapan çalışanların algıladıkları örgütsel iklimin iş performansları ile ilişkisini ve iş performansı üzerindeki etkisini tespit etmektir. Bu amaçla, öncelikle çalışmada temel kavramlar tanımlanmış ve yapılan alanyazın incelemesiyle kavramlar arasındaki ilişkiler öncül çalışmalar ile desteklenmeye çalışılmıştır. Kuramsal çerçevenin oluşturulması ile araştırmanın hipotezi geliştirilmiştir. Bu amaçla oluşturulan anket formu ile İstanbul’da bulunan iki hastanede görev yapan çalışanlar üzerinde araştırma gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler tanımlayıcı analizler, korelasyon ve regresyon analizleri ile değerlendirilmiştir. Yapılan analizler neticesinde çalışanların olumlu örgüt iklimi algılamalarının iş performansı düzeyi ile anlamlı ve pozitif yönde ilişkili olduğu belirlenmiştir.

“Bir Tutundurma Faaliyeti Olarak Türkiye’deki Beş Yıldızlı Termal Otellerde E-Ticaret” başlıklı bilimsel makalemiz yayınlandı.

Süleyman Tunç ile hazırladığımız “Bir Tutundurma Faaliyeti Olarak Türkiye’deki Beş Yıldızlı Termal Otellerde E-Ticaret” başlıklı bilimsel makalemiz Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisinde (Asos Journal)  yayınlandı.

Makalenin tam metnine buradan veya derginin web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Makalenin özeti aşağıdadır:

Termal turizm, turizm sektörü içerisinde önemli bir yere sahiptir. 12 aylık bir sezon avantajına sahip olan termal turizmin doğru şekilde tutundurulması için elektronik ticaretin sağladığı avantajların kullanılması gerekmektedir. Bu araştırma, Türkiye’de bulunan 5 yıldızlı termal otellerde bir tutundurma faaliyeti olarak e-ticaret kullanımını incelemektedir. Bu bağlamda Türkiye’de turizm işletme belgeli 32 adet beş yıldızlı Termal Otel’in 30 tanesi bu araştırma kapsamında incelenmiştir.

“Eğitim Düzeyine Göre Örgütsel Adalet Algısı” başlıklı bilimsel makalemiz yayınlandı.

Dr.Zeynep Hatipoğlu ve Dr.Gülbeniz Akduman ile birlikte hazırladığımız “Eğitim Düzeyine Göre Örgütsel Adalet Algısı” başlıklı bilimsel makalemiz ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science)’da yayınlandı.

Makaleye buradan veya derginin sayfasından ulaşabilirsiniz.

Makalenin özet kısmı şu şekilde:

“Örgütsel adalet literatürde çok popüler bir konu olmuştur. Bu konuda birçok farklı araştırmacı tarafından araştırmalar yürütülmüştür. Bu araştırmada, örgütsel adalet algısı ve eğitim durumu arasındaki ilişki Örgütsel Adalet Algısı ölçeği kullanılarak incelenmiştir (n=442). Bu amaçla çalışmada ilk önce örgütsel adalet kavramı ele alınmış ve kavramın önemine değinilmiş, ardından örgütsel adalet konusu ile ilgili yapılmış çalışmalara ve temel teorilere yer verilmiştir. Örgütsel Adaleti ölçmek üzere, Niehoff ve Moorman tarafından geliştirilen Örgütsel Adalet Ölçeği’nden (Justice Scale) yararlanılmıştır. Örgütsel Adalet Ölçeği, adil dağıtım, adil işlem ve adil etkileşim olmak üzere toplam üç boyuttan oluşmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallish testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda eğitim durumuna göre gruplar arasında örgütsel adalet algısına ilişkin görüşlerde anlamlı bir fark tespit edilmiştir.”

“Tüketici Karar Verme Tarzlarının Kuşaklara Göre Değerlendirilmesi” başlıklı bilimsel makalem yayınlandı

“Tüketici Karar Verme Tarzlarının Kuşaklara Göre Değerlendirilmesi” isimli bilimsel makalem Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER)‘de cilt 15, sayı 59’da yayınlandı. Makaleme ESOSDER’in sayfasından yada buradan ulaşabilirsiniz.

“Demografik Faktörlere Göre İşkoliklik” başlıklı bilimsel araştırma makalemiz yayınlandı

Gülbeniz Akduman ile birlikte yazdığımız “Demografik Faktörlere Göre İşkoliklik” başlıklı bilimsel araştırma makalemiz Elektronik Sosyal Bilimler Dergisinde (ESOSDER) yayınlandı.

Makaleyi ESOSDER sayfasından veya buradan indirebilirsiniz.

“Örgütsel Adalet: Bir Büyükşehir Belediyesinde Araştırma” başlıklı bilimsel makalemiz yayınlandı

Mustafa Çopoğlu ve Osman Gür ile birlikte yazdığımız “Örgütsel Adalet: Bir Büyükşehir Belediyesinde Araştırma” başlıklı bilimsel araştırma makalemiz Elektronik Sosyal Bilimler Dergisinde (ESOSDER) yayınlandı.

Makaleyi ESOSDER sayfasaından veya buradan indirebilirsiniz.

“Kuşaklara Göre Örgütsel Adalet Algısı” başlıklı bilimsel makalemiz yayınlandı

Dr.Zeynep Hatipoğlu ile birlikte yazdığımız “Kuşaklara Göre Örgütsel Adalet Algısı” başlıklı bilimsel makalemiz Gaziantep University Journal of Social Sciences (JSS)’da yayınlandı.

Makaleye JSS’nin sayfasından veya buradan ulaşabilirsiniz.