Etiket arşivi: Yrd.Doç.Dr.Zeki Yüksekbilgili

“Marka Beğenilirlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması” başlıklı bilimsel makale yayınlandı.

Kurucumuz Dr.Zeki Yüksekbilgili’nin “Marka Beğenilirlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması” başlıklı bilimsel makalesi Journal of Yasar University dergisinde yayınlandı.

Makalenin tam metin halini dergi web sitesinden veya buradan indirebilirsiniz.

Özet: Bu araştırmada bir markanın kullanıcısı tarafından beğenilirliğini firma seviyesinde ölçmek üzere geliştirilen Marka Beğenilirlik Ölçeğinin (MBÖ) Türkçeye uyarlanması amaçlanmaktadır. Araştırmaya kolayda örnekleme ile seçilen, 1568 denek katılmıştır (n=1568). Araştırma kapsamında ölçme aracı Türkçeye çevrilmiştir. Ölçme aracının yapı geçerliği Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile test edilmiştir. Ölçeğin tümü ne ilişkin iç tutarlılık katsayısı α = .85’tir. Sonuç olarak 12 maddelik ve 4 boyutlu ölçme aracı, Türk araştırmacıların kullanımına hazır hale getirilmiştir.

Yetişkin Eğitim Memnuniyeti Anketi çalışmamız Kariyer.net’de

Kurucumuz Dr.Zeki Yüksekbilgili’nin Dr.Gülbeniz Akduman ile hazırladığı “Yetişkin Eğitim Memnuniyeti Ölçüm Anketi” çalışması Kariyer.net İK Blog’da geniş yer aldı.

Kariyer.net İK Blog’da yayınlann çalışmaya bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.kariyer.net/ik-blog/yetiskin-egitim-memnuniyeti-anketi-neden-onemli/

anket

“Hızlı Moda Tüketicilerinin Mağaza Atmosferine Verdikleri Önem” İsimli Kitap Çıktı

Kurucumuz Dr.Zeki Yüksekbilgili’nin Avrasya Üniversitesinde doktora tezi olarak sunduğu Prof.Dr.Asıf Yoldaş’ın danışmanlığında tamamlanan “Hızlı Moda Tüketicilerinin Mağaza Atmosferine Verdikleri Önem” isimli kitabı Türkmen Kitabevinden çıktı. Özellikle mağaza atmosferi ve hızlı moda konularında çalışacak olan araştırmacılara bir başucu kitabı olmaya aday çalışma yeni bir ölçeği de hızlı moda işletme yöneticilerinin kullanımına sunuyor.

Küreselleşme ve teknolojideki hızlı gelişim günümüzde her alanda etkisini göstermektedir. Bu gelişmelerin sonucunda işletmeler arasında yaşanan rekabet her geçen gün şiddetini arttırmaktadır. Tüm bunların sonucunda sürdürülebilirlik ve kârlılıklarını korumak isteyen işletmeler de pazarlama faaliyetlerinde daha çok müşteri odaklı olmaya başlamışlardır.
Pazarlama faaliyetlerinde daha çok müşteri odaklı olmak sadece pazar koşullarını ve pazarlama etkinliklerini kapsamaz. Bu süreç aynı zamanda tüketicilerin ihtiyaç, istek, arzu ve beklentilerini de içerir.Bu değişimlerin ışığında “müşteri sadakati” kavramı daha da önem kazanarak müşteri ile kurulan uzun ve kârlı ilişkiler kritik bir süreç haline gelmiştir. Sadık müşterilere sahip olan işletmeler kârlılıklarını arttırdığı gibi sürdürülebilirliklerini de arttırarak rekabet üstünlüğü kazanmaktadır.
Bu çerçevede çalışmanın ilk bölümünde pazarlama alanında gerçekleşen değişimler, pazarlamanın kısa evrimi, bu evrimin pazarlama şeklinde yaptığı değişimler ve bu değişimlerin yansımaları irdelenmiştir.
Pazarlamanın evrimi ve değişimler pazarlama ile ilgili hemen hemen her şeyi değiştirmiştir. Değişimler ve evrim karşısında durağan kalamayan pazarlama faaliyetleri de, pazar koşulları, pazarlama etkinlikleri ve müşterilerin taleplerini de kapsayan hem kapsamlı hem de hızlı bir değişim sürecinden geçmektedir. Dolayısıyla, değişimlere paralel olarak, hizmet kalitesine verilen önem artmış, hizmet kalitesini arttıran işletmelerin daha fazla müşteri memnuniyeti sağlayacağı ispatlanmıştır. Bu aşamada da hizmet kalitesinin bir fonksiyonu olarak mağaza atmosferi ve mağaza atmosferinin etkileri birçok araştırmaya konu olmuştur. Perakende sektöründe temel değerlerden biri de mağaza atmosferidir. Mağaza atmosferi ve etkileri konusunda yapılan çalışmalar araştırmanın ikinci bölümünde sonuçları ile birlikte ayrıntılı şekilde incelenmiştir.
Araştırmanın üçüncü bölümünde ise perakende sektörü, Türkiye’deki gelişimi ve bu araştırmanın konusu olan hızlı moda işletmeleri incelenmiştir. Özellikle Türkiye’deki perakende sektörünün büyüklüğü ve yarattığı ekonomik büyüklük, sektörün sorunları ve sektör ile ilgili raporlar bu bölümde özetlenmiştir.
Çalışmanın son bölümünde, mağaza atmosferinin farklı demografik özelliklere sahip müşterilerce nasıl algılandığı incelenmiştir. Bu amaçla, farklı demografik özelliklere sahip 1011 kişinin katılımıyla, demografik özellikler ile mağaza atmosferi ilişkisi incelenmiş, ayrıca, mağaza atmosferini oluşturan farklı değişkenlerin önem dereceleri belirlenmiştir.

Kitabın Adı
POSTMODERN PAZARLAMA AÇISINDAN HIZLI MODA TÜKETİCİLERİNİN MAĞAZA ATMOSFERİNE VERDİKLERİ ÖNEM İLE DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA

Kitabın Yazarı
Yrd. Doç. Dr. Zeki Yüksekbilgili (Nişantaşı Üniversitesi)

Editör
Ufuk Çetiner

Kapak
Naime Şimşek Yüksekbilgili

Yayın Yönetmeni
Mustafa Türkmenoğlu

ISBN
978-605-4749-85-0

Sayfa Sayısı
140

Kitap hakkında detaylı bilgiye bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.